Woordenschat en leesbevordering

door OinO-Advies

Veel scholen hebben te maken met leerlingen met een taalachterstand. In de praktijk vertaalt zich dat in problemen met begrijpend lezen, een onvoldoende woordenschat en een slechte leesmotivatie. In het kader van opbrengstgericht werken kan een gerichte aanpak van deze samenhangende taalonderdelen al snel leiden tot verbetering van de resultaten. Het is dus van groot belang dat scholen beschikken over een doorgaande leesbevorderingslijn, van waaruit die versterkende werking tot stand komt.

Hoe werk je planmatig, structureel en opbrengstgericht aan leesbevordering? Het is de uitdaging om de ‘vrijblijvendheid’ aan activiteiten om te zetten in een doorgaande leesbevorderingslijn voor je school. Deze lijn moet aansluiten bij het taalbeleid en versterkend werken voor het onderwijs in de verschillende leerstofdomeinen; van leesonderwijs tot onderwijs in zaakvakken. Welke plaats heeft en/of krijgt het leesonderwijs, het vrij lezen, het voorlezen, het verwerken van informatie en leesbevorderingsactiviteiten in het onderwijsleerproces?
Wat betekent dat voor de leesomgeving? Hoe creëer ik in mijn klas een krachtige en uitdagende leesomgeving zodat de kinderen weer gemotiveerde lezers worden?
Tijdens deze bijeenkomst gaat u vanuit uw eigen praktijksituatie met de ‘leesbevorderingsbril’ op, kritisch kijken hoe deze vorm moet gaan krijgen. Wat heeft onze school of mijn groep nodig en hoe kan ik dit realiseren?

Programma
In een bijeenkomst van een halve dag worden de volgende onderdelen behandeld:

  • Je kent de voorwaarden en de werking van een ‘krachtige, stimulerende leesomgeving’.
  • Je hebt concrete tips en activiteiten tot zijn/haar beschikking om dit te realiseren in de eigen klas/school.
  • Je kan allerhande lesactiviteiten vertalen vanuit het oogpunt leesbevordering zonder andere lesdoelen te ondermijnen
  • Je krijgt een stappenplan tot je beschikking om leesbevordering binnen de eigen school te realiseren

Je krijgt veel praktisch tips en voorbeelden. Daarnaast beschikt u aan het eind van de bijeenkomst over een stappenplan om leesbevordering op uw school daadwerkelijk te realiseren!

Geen periodes beschikbaar.